Category: Non classé

Kalkulator kosztów ogrzewania budynków – II kwartał 2023 r. – informacja prasowa

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) opracowało kolejną analizę kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych w Polsce i przygotowania w nich ciepłej wody użytkowej – w II kwartale 2023 r., aktualizując tzw. kalkulator kosztów ogrzewania. Kalkulator POBE pozwala porównać koszty eksploatacji różnych źródeł ciepła i systemów grzewczych, a podstawą dokonywanej co kwartał aktualizacji są zmieniające się ceny paliw i energii dla gospodarstw domowych.

Różne źródła ciepła i systemy grzewcze

Na potrzeby analizy POBE są zestawiane koszty wytworzenia ciepła dla typowego domu jednorodzinnego przy wykorzystaniu różnych urządzeń i systemów grzewczych, w tym:
▪ kotłów: elektrycznego, gazowego, olejowego, węglowego, na kawałki drewna i granulat drzewny (pellet),
▪ pomp ciepła typu powietrze-woda oraz solanka-woda,
▪ instalacji grzejnikowej (temp. na zasilaniu 55oC) oraz płaszczyznowego ogrzewania podłogowego (temp. na zasilaniu 35oC).
Dodatkowo w zestawieniach kosztów brany jest pod uwagę ewentualny montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, np. o mocy 5 w budynkach o większych potrzebach energetycznych lub 3 kWp w budynkach zużywających mniej energii, która współpracuje z pompą ciepła.

Jak pokazują wyniki bieżącej analizy, montaż instalacji fotowoltaicznej, nawet o tak niewielkiej mocy, pozwala istotnie zredukować – o około połowę – koszty eksploatacji pompy ciepła, sprawiając, że jest ona zdecydowanie tańsza w użytkowaniu niż kocioł na paliwa kopalne (gazowy, węglowy czy olejowy) lub biomasę drzewną.

Skala oszczędności wynikających z eksploatacji pompy ciepła w układzie z fotowoltaiką zależy oczywiście od rodzaju kotła, z którym porównujemy pompę ciepła, typu pompy ciepła, sprawności źródła ciepła oraz temperatury zasilania (instalacji odbiorczej), ale także – od standardu energetycznego budynku.

Szczegółowe zestawienia kosztów, dla przykładowego budynku jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej 150 m2, zamieszkiwanego przez 4 osoby (typowa wielkość zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową), ilustrują przedstawione poniżej wykresy (rys. 1, 2 i 3).

Różne standardy energetyczne domów

Standard energetyczny budynku, określany przez poziom zużycia energii użytkowej (EU), to bardzo ważny czynnik warunkujący koszty ogrzewania domu, który istotnie wpływa na całkowity koszt zaopatrzenia w ciepło. W prezentowanym zestawieniu POBE zostały uwzględnione trzy charakterystyczne poziomy zużycia energii użytkowej w przykładowym domu jednorodzinnym o powierzchni ogrzewanej 150 m2:
około 80 kWh/(m2 · rok) – w istniejącym budynku, który został poddany termomodernizacji (np. w ramach programu „Czyste Powietrze”) do standardu energetycznego określonego w Warunkach Technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (WT 2017), lub w budynku wzniesionym zgodnie z tym standardem;
około 55 kWh/(m2 · rok) – w nowym budynku, który spełnia standardy minimalne Warunków Technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. (WT 2021);
około 40 kWh/(m2 · rok) – w nowym budynku, który spełnia standardy programu „Moje Ciepło” obowiązujące od 1 stycznia 2023 r., czyli charakteryzującym się lepszymi parametrami izolacyjności niż te określone w WT 2021.

Dużym wsparciem dla osób planujących poprawę standardu energetycznego swojego domu w celu obniżenia rachunków za ogrzewanie jest niewątpliwie wspomniany wyżej program NFOŚiGW „Czyste Powietrze”, który zapewnia znaczące dofinansowanie zarówno do inwestycji zwiększających izolacyjność istniejących budynków jednorodzinnych, jak i do wymiany starych urządzeń grzewczych na nowe, bardziej efektywne. Program „Moje Ciepło” pozwala z kolei uzyskać dofinansowanie do montażu pompy ciepła w nowych domach, pod warunkiem, że spełniają one podwyższone kryteria izolacyjności termicznej. Szczególnie dużym zainteresowaniem inwestorów cieszy się jednak nowa wersja programu „Mój Prąd”. Oprócz znanych już z poprzednich edycji dofinansowań do montażu domowej instalacji fotowoltaicznej, w „Mój Prąd” 5.0 przewidziano również istotne wsparcie (około 50% kosztów) do instalacji pomp ciepła.

Bardzo przydatnym narzędziem we wstępnym oszacowaniu korzyści finansowych wynikających z termomodernizacji budynku, w tym wymiany źródła ciepła, jest kalkulator kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych przygotowany i aktualizowany co kwartał przez POBE. Jest on dostępny na stronie www.pobe.pl jako otwarty arkusz kalkulacyjny, co umożliwia wprowadzenie indywidualnych danych dotyczących budynków i ich wyposażenia w urządzenia grzewcze.

Dane dotyczące cen nośników energii

Analizując zmiany cen nośników energii w Polsce na przestrzeni ostatniego roku, które są wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej, warto odnotować, że w miesiącach od stycznia do maja 2023 r. nastąpił nawet ponad 20-procentowy spadek cen paliw stałych. W 2022 r. mieliśmy tu stałą tendencję wzrostową. W najbliższych kilku miesiącach można prognozować pewną stabilizację na rynku cen paliw i nośników energii.

Dane dotyczące cen wykorzystane przy aktualizacji kalkulatora kosztów ogrzewania POBE pochodzą z raportu Polskiego Alarmu Smogowego z maja 2023 r., przygotowanego przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM. Badanie cen paliw stałych zostało przeprowadzone w kwietniu 2023 r., z wykorzystaniem techniki typu „mystery calling” – osoby dzwoniące do składów opału podawały się za klientów planujących zakup.

W prezentowanej obecnie kwartalnej analizie kosztów ogrzewania budynków nie uwzględniono rządowych dopłat do ogrzewania, które obowiązywały w sezonie 2022/2023. Ponadto nie uwzględniono „zamrożonych” (niższych) cen energii elektrycznej, tylko przyjęto do kalkulacji ceny obowiązujące po przekroczeniu limitu zużycia 2 tys. (2,6 tys.) KWh rocznie.

Arkusz kalkulacyjny w wersji „open source” jest dostępny na stronie internetowej POBE: http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/

Rys. 1. Przykładowy roczny koszt ogrzewania istniejącego budynku jednorodzinnego o pow. ogrzewanej 150 m2, poddanego termomodernizacji do standardu WT 2017 (EU 80 kWh/(m2 · rok)), wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii i paliw w II kw. 2023 r.

Rys. 2. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku jednorodzinnego o pow. ogrzewanej 150 m2, zrealizowanego w standardzie aktualnych warunków technicznych WT 2021 (EU = 55 kWh/(m2 · rok)), wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w II kw. 2023 r.

Rys. 3. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku jednorodzinnego o pow. ogrzewanej 150 m2, zrealizowanego w standardzie programu „Moje Ciepło” (EU = 40 kWh/(m2 · rok)), wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w II kwartale 2023 r.

Read More

Związek Polskie Okna i Drzwi dołączył do POBE

Miło nam poinformować że do Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej dołączyła kolejna organizacja: Związek Polskie Okna i Drzwi.

O związku:

Od ponad 20 lat jest wiarygodnym reprezentantem oraz swoistym „głosem” działających w branży producentów, dostawców i dystrybutorów wyrobów stolarki budowlanej. Protoplastą Związku POiD było Stowarzyszenie Producentów Stolarki Budowlanej (SPSB), które powstało w 1996 roku.

Przedsiębiorcy działający wówczas w branży zauważyli potrzebę powołania organizacji, która będzie reprezentować ich interesy. Na początku SPSB było przedstawicielem wąskiej gałęzi sektora – producentów i dostawców stolarki okiennej z drewna. Stowarzyszenie podjęło liczne przedsięwzięcia, z których wiele z powodzeniem kontynuowanych jest przez Związek POiD, m.in. zainaugurowało kampanię edukacyjną o właściwościach drewna, nawiązało współpracę z mediami branżowymi, zorganizowało szereg konferencji prasowych, opracowało raport na temat rynku stolarki budowlanej w Polsce oraz rozpoczęło kooperację z instytucjami państwowymi.

Wraz z upływem czasu i ewolucją tego sektora gospodarki, w którym coraz aktywniej zaczęli funkcjonować także producenci stolarki z PVC oraz aluminium, potrzebna była zmieniona, szersza formuła działalności organizacji branżowej. Dało to impuls do przekształcenia SPSB w Związek POiD, co nastąpiło w roku 2003.

Wówczas członkostwem objęto nie tylko producentów okien drewnianych i dostawców, lecz również firmy zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją innych wyrobów stolarki budowlanej. POiD stanął przed nowymi wyzwaniami – nie brakowało trudnych momentów, lecz dzięki wytrwałej pracy oraz zaangażowaniu członków, organizacja sprostała wszystkim tym zadaniom. Do licznych osiągnięć POiD można zaliczyć m.in. stworzenie związkowej Aprobaty Technicznej (2004 rok), zrównanie podatku VAT dla producentów i dystrybutorów stolarki w chwili wejścia Polski do UE – takiego ujednolicenia nie zakładała wówczas zjednoczona Europa oraz powołanie i realizację Branżowego Programu Promocji POLSKIE OKNA I DRZWI w latach 2012-2015

Obecnie Związek POiD, zrzeszający ponad 100 podmiotów, wśród których są firmy o różnych profilach działalności, m.in. producenci okien, drzwi, bram, szyb zespolonych, systemów okiennych, uszczelek oraz chemii budowlanej. Jest to prestiżowa grupa podmiotów, które łączy profesjonalizm i rzetelność, a także wspólne cele. Dzięki zaangażowaniu w ramach Związku, nierzadko konkurujące ze sobą na co dzień przedsiębiorstwa mogą bowiem współpracować przy realizacji ważnych dla całej branży projektów.

Jeden, wspólny głos reprezentowanego przez Związek POiD sektora jest wypracowywany w ramach licznych spotkań. Najważniejszym z nich jest organizowany cyklicznie od 2010 r. Kongres Stolarki Polskiej. Tematem ubiegłorocznego wydarzenia była termomodernizacja budownictwa, a zwieńczenie prowadzonych w tym zakresie rozmów stanowiło przyjęcie rezolucji kongresowej, określającej kierunki aktywności POiD. W rezolucji tej Związek poparł planowane przez polski rząd inicjatywy w zakresie termomodernizacji budynków. W czerwcu 2018 roku POiD przekazał do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju propozycje konkretnych działań. Przełożyło się to na zmiany w prawie i wprowadzenie przez polski rząd, od początku 2019 roku ulgi termomodernizacyjnej.

Wiodącym tematem wydarzenia była termomodernizacja budownictwa, a zwieńczenie prowadzonych w tym zakresie rozmów stanowiło przyjęcie rezolucji kongresowej, określającej kierunki aktywności POiD. W rezolucji tej Związek poparł planowane przez polski rząd inicjatywy w zakresie termomodernizacji budynków. W czerwcu 2018 roku POiD przekazał do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju propozycje konkretnych działań. Przełożyło się to na zmiany w prawie i wprowadzenie przez polski rząd, od początku 2019 roku ulgi termomodernizacyjnej.

Od 2018 roku Związek POiD oraz firmy członkowskie mają swojego przedstawiciela w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. POiD, jako jedyna organizacja z branży budowlanej, jest członkiem Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club. Dołączył także do rad Krajowej Izby Gospodarczej i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Przynależność do tych organizacji to duży prestiż i możliwość realizacji wielu dodatkowych działań.

Związek POiD wytycza nowe kierunki rozwoju reprezentowanego przez siebie sektora, stawia na nowoczesne rozwiązania i integruje środowisko. Zapewnia swoim członkom wiarygodne informacje, promocję i wsparcie, a także reprezentuje ich w kontaktach z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Wszystko to sprawia, że przynależność do POiD stanowi dla firmy nobilitację, a grono zrzeszonych w tej organizacji podmiotów stale się powiększa.

Więcej o związku: https://poid.eu/

Read More

Zapraszamy na XI Kongres PORT PC „Pompy ciepła w energetyce prosumenckiej”

 • Już 21 czerwca 2023 r. w Krakowie odbędzie się kolejny, doroczny Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), najważniejsze wydarzenie krajowej branży pomp ciepła, służące jej integracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń.
 • Kongres PORT PC to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami i uwarunkowaniami rozwoju polskiego rynku pomp ciepła w odniesieniu do innych rynków europejskich, polityki Unii Europejskiej i działań polskiej administracji państwowej.
 • To także miejsce premiery wielu przydatnych narzędzi projektowych oraz opracowań związanych z promowaniem i praktycznym wdrażaniem szybko rozwijającej się technologii.
 • Program Kongresu został tak zaplanowany, aby każdy z naszych gości znalazł w nim wiele tematów szczególnie odpowiadających na jego potrzeby.
 • POBE zostało Partnerem merytorycznym Kongresu.

Bezpieczeństwo energetyczne i rozwój energetyki prosumenckiej

Dziś, gdy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga istotnego przyspieszenia działań związanych m.in. z elektryfikacją w ogrzewnictwie i wdrażaniem odnawialnych źródeł energii, rozwój rynku pomp ciepła − jako docelowej technologii w ogrzewnictwie − zyskał pierwszorzędne znaczenie. Upowszechnianie pomp ciepła i prosumenckiej energetyki słonecznej wymaga odpowiedniego wsparcia systemowego – skierowanego do branży i konsumentów. Potrzebne są również zmiany w świadomości właścicieli czy zarządców budynków, ale jednocześnie − pozyskanie nowych kompetencji przez projektantów i wykonawców, w tym odpowiednie dopasowanie niektórych mocno skostniałych już wytycznych projektowych.

Niezbędne jest również przemodelowanie rynku energetycznego, w którym aktywną rolę powinien odgrywać prosument, który produkuje, magazynuje i konsumuje znaczącą ilość energii odnawialnej wytworzonej przez domową instalację solarną.

W ten sposób każdy z nas może zapewnić sobie pewną samowystarczalność energetyczną i znikome koszty eksploatacji budynku, a jednocześnie mieć wkład w krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Właśnie tym zagadnieniom poświęcony będzie przede wszystkim tegoroczny Kongres PORT PC – „Pompy ciepła w energetyce prosumenckiej”. Liczymy, że nie zabraknie na nim nikogo, kto zawodowo związany jest z rynkiem pomp ciepła i szerzej − rynkiem grzewczym czy rynkiem budowlanym.

Nasi goście specjalni

O randze Kongresu PORT PC dobitnie świadczy liczba jego uczestników oraz znamienici prelegenci i goście specjalni wydarzenia. W 2021 r., w Kongresie emitowanym on-line wzięło udział ponad 1000 osób. W 2022 r., w formule hybrydowej, Kongres zgromadził 750 uczestników, w tym 200 stacjonarnie oraz 550 on-line. W bieżącym roku wszystkich zainteresowanych organizatorzy zapraszają do udziału stacjonarnego.

Gośćmi specjalnymi XI Kongresu będą ważni przedstawiciele administracji państwowej oraz znani eksperci z Polski i zagranicy, w tym m.in.:
Piotr Dziadzio – Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
Paweł Mirowski – Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
Laura Cozzi – Director of Sustainability, Technology & Outlooks (STO), International Energy Agency (IEA),
Jan Rosenow – Dyrektor Programów Europejskich, The Regulatory Assistance Project,
Marek Miara – Business Developer Heat Pumps w Fraunhofer ISE.

Kompleksowa tematyka dopasowana do potrzeb

Tegoroczny Kongres PORT PC jest wydarzeniem jednodniowym, z kompleksowym i obszernym programem − stąd część sesji będzie odbywać się równolegle. Wszystkie prezentacje będą jednak nagrywane, a dostęp do nich uczestnicy uzyskają po Kongresie.

Program XI Kongresu PORT PC został tak zaplanowany, aby każdy z naszych gości znalazł w nim wiele tematów szczególnie odpowiadających na jego potrzeby.

Producenci, dystrybutorzy, przedstawiciele hurtowni.

Tę grupę niewątpliwie zainteresują wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć branża grzewcza w Polsce i w Europie – m.in. w związku z nowymi regulacjami unijnymi oraz celami w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Omówione będą więc zmiany w dyrektywie EPBD, zestaw narzędzi polityki dotyczącej pomp ciepła (analiza Regulatory Assistance Project − RAP) oraz plan działania na rzecz przyspieszenia wdrażania pomp ciepła w UE, tzw. unijny akcelerator pomp ciepła.

Przedstawimy również zmiany w dyrektywie f-gazowej i ich wpływ na rynek pomp ciepła, a także wnioski z najnowszego raportu IEA – „Przyszłość pomp ciepła” oraz doświadczenia z „rewolucji” na niemieckim rynku pomp ciepła. Omówiony będzie też przykład projektu, który służy zmniejszeniu barier rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła.

Kolejne ważne tematy to nowe programy wsparcia rynku pomp ciepła i OZE w Polsce, pożądane zmiany w tych programach, a także główne bariery rozwoju rynku, w tym związane z kwalifikacjami i szkoleniami branży. Będzie też mowa o nowych projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowanych do branży. Celem porównania − zostaną zaprezentowane programy wsparcia, które funkcjonują w wybranych krajach europejskich.

Ponadto organizatorzy pomogą rozprawić się z mitami na temat pomp ciepła, przedstawiając konkretne fakty, które można wykorzystać np. podczas planowania kampanii reklamowych czy rozmów z inwestorami.

Projektanci, wykonawcy, serwisanci.

Oprócz zmian w aktach prawnych i nowości w zakresie dofinansowań inwestycji oraz programów wsparcia, projektantów i wykonawców (podobnie jak producentów) zapewne żywo zainteresuje temat powszechnie funkcjonujących mitów w odniesieniu do technologii pomp ciepła. W programie XI Kongresu dedykowanych jest im jednak znacznie więcej tematów, wprost odnoszących się do praktyki projektowej czy wykonawczej.

Można się m.in. spodziewać premiery nowych projektowych temperatur zewnętrznychw przypadku ogrzewania i chłodzenia budynków, a także konkretnych przykładów doboru urządzeń w kontekście wyznaczania punktu biwalentnego.

Przeanalizujemy również możliwości techniczne w zakresie układów z pompą ciepła i fotowoltaiką oraz dodatkowo − magazynem energii elektrycznej i korzyści wynikające z takiego połączenia. Zostanie też zaprezentowana kompleksowa analiza samowystarczalności energetycznejbudynkuw odniesieniu do różnych standardów energetycznych domów jednorodzinnych, wykorzystujących kompleksowe rozwiązanie OZE – pompę ciepła, fotowoltaikę i magazyn energii elektrycznej. Tematy te dopełni premiera nowego poradnika „Moje ciepło 2023”.

Przedstawiciele samorządów, organizacji branżowych i szkół wyższych.

Tej grupie uczestników dedykujemy zarówno tematy związane z nowymi regulacjami unijnymi i krajowymi, jak i wyzwaniami, z którymi trzeba się zmierzyć w kontekście zwiększania efektywności energetycznej budynków, obecnych zmian na rynku urządzeń grzewczych czy też rozwoju rynku prosumenckiego w Polsce.

Warto przeanalizować możliwości, jakie dają w tym zakresie krajowe programy wsparcia inwestycji – „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moje ciepło”, oraz przyjrzeć się praktycznym rozwiązaniom. Warto też poznać konkretne korzyści, jakie zapewnia technologia pomp ciepła, połączenie jej z fotowotaiką i dodatkowo – magazynem energii elektrycznej.

Istotny jest również temat wyzwań związanych ze szkoleniami branży i zdobywaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, który zostanie zaprezentowany podczas wydarzenia. Porozmawiamy też o jednym z najnowszych projektów POBE – kampanii edukacyjnej wspierającej kompleksową termomodernizację i program „Czyste Powietrze”.

Podsumowaniem Kongresu będzie debata z udziałem prelegentów i gości na temat perspektyw rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej zostało Partnerem Merytorycznym Kongresu.

Zapraszamy na Kongres!

Do udziału w XI Kongresie PORT PC tradycyjnie zapraszamy wszystkich reprezentantów branży grzewczej − producentów, dystrybutorów i przedstawicieli hurtowni instalacyjnych, instalatorów, projektantów, dystrybutorów, audytorów i certyfikatorów energetycznych, a także przedstawicieli organizacji branżowych oraz instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce. Równie ważna jest obecność na wydarzeniu przedstawicieli samorządów, szkół i uczelni oraz innych osób zainteresowanych tematyką efektywnych budynków przyszłości. 

Szczegóły dotyczące XI Kongresu PORT PC oraz program dostępne są na stronie: https://portpc.pl/kongres/

Read More

Zapraszamy na XIII Kongres Stolarki Polskiej, 24-25 maja 2023, Warszawa

Przed nami XIII Kongres Stolarki Polskiej. Rozmowy o przyszłości branży budowlanej już w dniach 24-25 maja 2023 roku w Warszawie. Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE zostało Partnerem Merytorycznym Kongresu.

Paweł Lachman – koordynator POBE będzie jednym z uczestników debaty: „Termomodernizacja oraz programy rządowe szansą dla polskiego budownictwa”, realizowanej w ramach I bloku tematycznego: „Przyszłość branży stolarki budowlanej” 24 maja w godzinach 10.00-14.00.


Wiedza, prestiż, kontakty – te trzy słowa najlepiej definiują Kongres Stolarki Polskiej, organizowany przez Związek POiD. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbędzie się w dniach 24-25 maja w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Na uczestników Kongresu czekają: złożony z trzech bloków tematycznych bogaty program merytoryczny, inspirujące rozmowy i wieczorna Gala, na której wręczone zostaną branżowe nagrody.
Kongres Stolarki Polskiej to najważniejsze spotkanie w rodzimej branży stolarki budowlanej. Corocznie uczestniczy w nim ponad 300 osób: przedstawiciele firm z branży, reprezentanci świata biznesu, nauki, polityki i mediów. Podejmowane podczas Kongresu decyzje wpływają na przyszłość całego sektora i wyznaczają dalsze kierunki jego rozwoju. Udział w wydarzeniu jest również doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów oraz nawiązania bezcennych kontaktów biznesowych.
Tegoroczny Kongres odbędzie się w dniach 24-25 maja w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw****, przy ul. Skalnicowej 21 w Warszawie. Tematyka wydarzenia to: przyszłość branży budowlanej w Polsce, termomodernizacja budownictwa i recykling oraz najnowsze trendy marketingowe.
XIII Kongres Stolarki Polskiej będzie wyjątkowy nie tylko z uwagi na swój program, lecz również międzynarodowy charakter: obecność 50 wysokiej rangi menadżerów, przedstawicieli firm członkowskich EPPA (Europejskie Stowarzyszenie Branżowe Dostawców Systemów Okiennych z PCV) z całej Europy, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniu.
W ramach trzech bloków tematycznych Kongresu, wraz z cenionymi ekspertami, omówione zostaną m.in: najważniejsze zagadnienia wpływające na funkcjonowanie branży budowlanej w kontekście sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, koniunktura na rynku materiałów budowlanych w Polsce, termomodernizacja i rządowe programy wsparcia jako impuls dla budownictwa oraz rozwój recyklingu wyrobów stolarki. Nie zabraknie również dyskusji o najważniejszych obszarach marketingowych w branży budowlanej w 2023 roku.
Na koniec pierwszego dnia Kongresu odbędzie się uroczysta Gala, podczas której dowiemy się, kto dołączy do grona Członków Honorowych POiD i poznamy laureatów branżowych nagród, w tym prestiżowych Orłów Polskiej Stolarki. W ramach podsumowania XIII Kongresu Stolarki Polskiej nastąpi natomiast przyjęcie rezolucji kongresowej, która określi przyszłe działania Związku POiD i wpłynie na dalszy rozwój branży.
Harmonogram XIII Kongresu Stolarki Polskiej: https://kongres.poid.eu/harmonogram-xiii/
Rejestracja na Kongres: https://kongres.poid.eu/rejestracja/
Spotkajmy się na XIII Kongresie Stolarki Polskiej!

Źródło:

Polskie Okna i Drzwi
Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów

Read More

Kalkulator kosztów ogrzewania budynków POBE – I kwartał 2023 roku – informacja prasowa

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE ponownie opublikowało w I kwartale 2023 r. informację przedstawiającą aktualne koszty ogrzewania budynków mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ogrzewania różnych budynków jednorodzinnych wraz z typowymi kosztami przygotowania ciepłej wody użytkowej. W analizach porównano koszty ogrzewania typowych budynków jednorodzinnych po kompleksowej termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze” oraz nowego budynku jednorodzinnego spełniającego wymogi programu „Moje Ciepło”.

Na stronie www.pobe.pl jest ogólnie dostępny kalkulator kosztów ogrzewania budynków (jako otwarty arkusz kalkulacyjny z możliwością wprowadzania swoich danych dot. budynków i ich wyposażenia).

W przeciągu 2022 roku drożały wszystkie nośniki energii wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednak w ostatnich miesiącach 2022 r. nastąpił nieznaczny spadek cen paliw. Jak wskazuje Polski Alarm Smogowy w raporcie ze stycznia 2023 r. przygotowanym przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM od listopada 2022 r. średnia cena węgla opałowego spadła o 22%, peletu drzewnego spadła o 10%, a drewna wzrosła o 5%. Kontrola cen w styczniowej edycji monitoringu cen paliw stałych wykonana została w dniach 9-11 stycznia 2023 r. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem techniki typu mystery calling – osoby dzwoniące do składów opału podawały się za klientów planujących zakup opału. W najbliższych miesiącach może dojść do kolejnych spadków cen paliw. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie cen energii elektrycznej we wszystkich taryfach elektrycznych oraz zmiana stawki VAT na gaz ziemny i energię elektryczną na 23%.

Porozumienia Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej, przyjmuje z satysfakcją zmiany w programie „Czyste Powietrze” w edycji 2023, pozwalające realizować głęboką termomodernizację budynków z wyższą intensywnością i poziomem dofinansowania.
Jak różnią się koszty w różnych standardach budynków pokazano w dalszej części informacji.

Poniżej przedstawione zostały aktualne koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w typowych budynkach jednorodzinnych w I kwartale 2023 r. dwóch typowych budynków jednorodzinnych:

 • Istniejącego budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 poddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 80 kWh/m2rok (standard WT 2017), z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny oraz dopłaty do ogrzewania budynków (poza pompami ciepła z fotowoltaiką)
 • Nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy wdrożonego programu „Moje Ciepło”, tj.  EU ok. 40 kWh/(m2rok), czyli o wyższych wymogach izolacyjnych niż obowiązujące wymagania w warunkach technicznych, którym podlegają budynki od stycznia 2021 r. W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny oraz dopłaty do ogrzewania budynków (poza pompami ciepła z fotowoltaiką)

Rys. 1 Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku (poddanego termomodernizacji do standardu WT 2017 – EU 80 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w I kw. 2023 r.

Rys. 2 Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku o pow. ogrzewanej 150 m2 w standardzie programu „Moje Ciepło” wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w I kw. 2023 r.

Arkusz kalkulacyjny w wersji open source jest dostępny na stronie internetowej http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/

Read More

Spotkanie poświęcone nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”, 31.01.2023 r. Targi BUDMA, Poznań

Program „Czyste Powietrze” szansą dla budownictwa w czasie spowolnienia na rynku
Niższe rachunki za ogrzewanie. Czyste powietrze. Rozwój gospodarczy

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej
oraz Polski Alarm Smogowy
we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PRZEDSTAWIAJĄ
spotkanie poświęcone nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze” oraz dyskusję na temat wyzwań i szans jakie stwarza „Czyste Powietrze” dla obniżenia domowych rachunków za energię oraz dla rozwoju branży budowlanej w czasie spowolnienia na rynku budowlanym.
31 stycznia 2023 r.
Scena główna w pawilonie 3A w godz. 13.00-15.00
Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

w dyskusji wzięli udział:

 • Zastępca Prezesa NFOŚiGW, Pełnomocnik Premiera ds. „Czystego Powietrza” i efektywności energetycznej budynków – Paweł Mirowski;
 • Koordynator Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej – Grzegorz Burek;
 • Vice-prezes Instytutu Ekonomii Środowiska – Łukasz Pytliński.

3 stycznia br. weszły w życie zmiany w ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze”, którego celem jest modernizacja energetyczna trzech milionów budynków jednorodzinnych do roku 2029. Na realizację tego programu przeznaczono ponad 100 miliardów złotych. Nowe zasady programu „Czyste Powietrze” umożliwiają realizację znacznie szerszego zakresu prac termomodernizacyjnych niż dotychczas. W ramach programu można uzyskać dotację na ocieplenie przegród, wymianę źródła ciepła czy montaż wentylacji. Dotacje dla osób o najniższych dochodach mogą teraz sięgać nawet 136 000 złotych.

PREZENTACJE (13:00–13:20) (kliknij na tytuł prezentacji aby pobrać prezentację)

Wprowadzenie – Grzegorz Burek, Redaktor naczelny Globenergia; Koordynator Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej

Prezentacja nowych zasad programu „Czyste Powietrze”Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik Premiera ds. „Czystego Powietrza” i efektywności energetycznej budynków

Stan energetyczny budynków jednorodzinnych i wyzwania modernizacyjne – wyniki badań Instytutu Ekonomii ŚrodowiskaŁukasz Pytliński, Vice-prezes Instytutu Ekonomii Środowiska

MODEROWANA DYSKUSJA PANELOWA Z UDZIAŁEM BRANŻY (13:20–15:00)

Paneliści:

Prowadzący: Redaktor naczelny Globenergia; Koordynator Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej – Grzegorz Burek

1. Zastępca Prezesa NFOŚiGW, pełnomocnik Premiera ds. „Czystego Powietrza” i efektywności energetycznej budynków – Paweł Mirowski

2. Prezes Polskiego Związku Okna i Drzwi – Janusz Komurkiewicz

3. Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO) – Łukasz Glapa

4. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) – Kamil Kiejna

5. Prezes Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR) – Maciej Kubanek

6. Prezes Związku Pracodawców Budownictwa – Jan Styliński


Spotkanie towarzyszyło Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA, które odbyły się w dniach 31.01-3.02.2023 r. na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Strona internetowa Targów BUDMA oraz bilety na wydarzenie: https://budma.pl/pl/

Read More

Program „Czyste Powietrze” w nowej odsłonie realną szansą na podwojenie tempa wymiany kopciuchów

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej z satysfakcją przyjmuje uruchomienie w dniu 3 stycznia 2023 r. nowej wersji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W wyniku wspólnej inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Alarmu Smogowego i Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej w dniu 12 stycznia 2023 r. ma odbyć się pierwsze webinarium traktujące o zmianach w programie „Czyste Powietrze”.

W ocenie POBE nowy program „Czyste Powietrze” jest szansą na istotne przyspieszenie termomodernizacji i wymiany kopciuchów, tak aby już w 2023 roku liczba wniosków podwoiła tempo do poziomu 5-6 tys. wniosków na tydzień, co pozwoli do końca dekady wymienić 3 mln tzw. kopciuchów. Wdrożone zmiany promują kompleksową termomodernizację budynków, wspierając większym dofinansowaniem działania związane z lepszą izolacją budynków, Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub o minimum 40%.

1-szy webinar NFOŚiGW odbędzie się 12.01.2023 r. godzinach 10:00-12:30, poświęcony będzie aktualnym zmianom w programie „Czyste Powietrze”. Webinar w ramach Akademii Czystego Powietrza 2023 skierowany będzie w szczególności do branży instalatorskiej, ale udział w nim może wziąć każdy zainteresowany. Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie, które będzie realizowane na platformie YouTube: https://forms.office.com/e/yUWp0p6Pm4

W ramach wspólnej inicjatywy Polskiego Alarmu Smogowego i Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej do 9 stycznia 2023 r. zostaną zebrane pytania dotyczące zmian w programie „Czyste Powietrze” za pomocą specjalnego formularza – link do formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDffmwfmZuCCgZURJzfGAy9lfy6L1T8fKGiOog6OAuAeqcJg/viewform

Gorąco zachęcamy przedstawicieli branż związanych z termomodernizacją budynków i wykonywaniem instalacji sanitarnych (HVAC) w budynkach do zadawania pytań i do aktywnego udziału w nadchodzącym webinarze NFOŚiGW.

Więcej informacji: www.czystepowietrze.gov.pl

Read More

Kalkulator kosztów ogrzewania budynków POBE – IV kwartał 2022 roku – informacja prasowa

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, będące koalicją 12 organizacji branżowych skupionych wokół efektywności energetycznej budynków, kontynuuje w IV kwartale 2022 r. publikację przedstawiającą aktualne koszty ogrzewania budynków mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ogrzewania różnych budynków jednorodzinnych wraz z typowymi kosztami przygotowania ciepłej wody użytkowej. POBE planuje w połowie grudnia 2022 publikacje prognozy kosztów ogrzewania budynków w 2023 r.
Na stronie www.pobe.pl jest ogólnie dostępny kalkulator kosztów ogrzewania budynków (jako otwarty arkusz kalkulacyjny z możliwością wprowadzania swoich danych dot. budynków i ich wyposażenia).

W ciągu 2022 roku drożały wszystkie nośniki energii wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W trakcie ostatniego kwartału skala wzrostów cen paliw była różna, jednak szczególnie duża w przypadku drewno opałowe. Jak wskazują Polski Alarm Smogowy w raporcie z listopada 2022 przygotowanym przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM od sierpnia 2022 r. średnia cena węgla opałowego wzrosła o 1%, peletu o 14%, a drewna aż o 83%. 

W obliczeniach kosztów ogrzewania tzw. ekogroszkiem założono cenę 1 tony „ekogroszku” jako średnią arytmetyczną z cen pozyskanych w badaniu Polskiego Alarmu Smogowego na prywatnych składach węgla i cen węgla na składach samorządowych składach węgla (2000 zł/ tonę)

W tej informacji przedstawione zostały aktualne kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w czterech typowych budynkach jednorodzinnych w IV kwartale 2022 r.:

 • Nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy wdrożonego programu „Moje Ciepło”, tj.  EU ok. 40 kWh/(m2rok), czyli o wyższych wymogach izolacyjnych niż obowiązujące wymagania w warunkach technicznych, którym podlegają budynki od stycznia 2021 r. W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
 • Nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy aktualnych warunków technicznych WT 2021 tj.  EU ok. 55 kWh/(m2rok), czyli aktualnych wymogów, którym podlegają budynki od stycznia 2021 r. W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
 • Istniejącego budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 poddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 80 kWh/m2rok (standard WT 2017), z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
 • Budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 niepoddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 170 kWh/m2rok, z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.

Rys. 1. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku o pow. ogrzewanej 150 m2 w standardzie programu „Moje Ciepło” wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Rys. 2. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku (wykonanego w standardzie WT 2021 – EU 55 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Rys. 3. Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku (poddanego termomodernizacji do standardu WT 2017 – EU 80 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Rys. 4. Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku (z brakiem lub niewielką izolacją termiczną – EU 170 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Arkusz kalkulacyjny w wersji open source jest dostępny na stronie internetowej http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/

Read More

POBE na Trendach Budowlanych 2022

W połowie listopada w Krakowie miało miejsce wydarzenie Trendy Budowlane 2022. Na tę okoliczność blisko 40 prelegentów prezentowało zebranym na miejscu oraz tym oglądającym transmisje online, jakie zmiany obecnie zachodzą w budownictwie. Równolegle w tym samym obiekcie i w tym samym czasie odbywała się już 5. edycja Kongresu Trendy Energetyczne 2022. W sumie obie imprezy dotarły ze swoim przekazem bezpośrednio do blisko 1900 osób.

Trendy Budowlane 2022 to wydarzenie gdzie, zaproszeni goście w randze ministrów, osoby decyzyjne w różnego rodzaju organizacjach oraz eksperci tworzący nowe regulacje prawne, przez dwa dni biorą udział w prezentacjach, dyskusjach, panelach tematycznych dotyczących tego wszystkiego co będzie miało wpływ na budownictwo. Prelegentami byli najwybitniejsi specjaliści w swoich dziedzinach, osoby, które już dziś dostrzegają kierunki zmian branży budowlanej.

Na naszych oczach dokonuje się ogromny przełom w budownictwie. Wzrost cen energii, wymogi środowiskowe, wymogi związane z efektywnością energetyczną oraz nowe regulacje techniczne wymuszają na nas już teraz szereg zmian.  Trendy Budowlane 2022 miały odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku zmierza budownictwo i w jakim sposób rozwijają się technologie na tym rynku. Trendy Budowlane skierowane są do projektantów, architektów, inżynierów, osób na co dzień zajmujących się projektowaniem i nadzorem obiektów budowlanych. Celem tego wydarzenia jest objaśnienie zmian jakie obecnie zachodzą w branży budowlanej i w myśleniu o procesie projektowania, budowy i modernizacji.

“Gdzie jest i dokąd zmierza budownictwo?” Tak została zatytułowana pierwsza część konferencji. 

Co będzie standardem w projektowaniu budynków?

Kolejnym punktem programu Trendy Budowlane 2022 była debata zatytułowana „Budownictwo zeroemisyjne, niemal zeroenergetyczne, autonomiczne – co będzie standardem w projektowaniu budynków?”. 

Uczestnicy debaty odnieśli się do kwestii standardu energetycznego budynku, w jakim kierunku będą podążały przepisy w tym zakresie. Ponadto rozmowa dotyczyła również kwestii samych umiejętności projektowania nowoczesnych budynków oraz tego czy zawód projektanta, inżyniera jest przygotowane na zachodzące w budownictwie zmiany.

Nowa koncepcja tworzenia materiałów budowlanych

„Nowa koncepcja tworzenia materiałów budowlanych, czyli dekarbonizacja w praktyce” to tytuł kolejnej debaty. W tej części pytania prowadzącego debatę Jarosław Guzala dotyczyły między innymi tego jak zmieniają się technologie i materiały budowlane oraz jak zmieniają się kryteria projektowania obiektów budowlanych.

Co dalej w budownictwie? 

Co czeka polskie budownictwo? Jak pokonać lub przetrwać kryzys na rynku? Na te pytania odpowiadali uczestnicy kolejnej debaty. We wspólnej dyskusji dokonali oni prognozy jak może się zachować rynek budowlany w najbliższych miesiącach i latach. Zdefiniowali również czynniki, które mogą być sprzyjające dla branży budowlanej w krótkiej perspektywie. Zebrani wskazywali na rolę termomodernizacji dla budownictwa w kontekście sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej.

„Ślad węglowy operacyjny i wbudowany w teorii i praktyce. Aktualny stan wiedzy”  to kolejna prezentacja. W tym wystąpieniu autor w skondensowany sposób przedstawił wszystko to, co się dzieje wokół współczesnych wymagań środowiskowych względem wyrobów i obiektów budowlanych.

Był to doskonały wstęp do kolejnej dyskusji „Współczesna wizja projektowania, wznoszenia i utylizacji obiektów budowlanych” to tytuł tej rozmowy, która dotyczyła obecnej sytuacji na rynku w kontekście na przykład obliczania śladu węglowego oraz w kontekście działalności uczestników rynku budowlanego, którzy coraz częściej dostrzegają potrzeby w tym zakresie. Ponadto zaprezentowano kwestie szacowania śladu węglowego budynków oraz zaprezentowała informacje w zakresie dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 a także wymogi środowiskowe stawiane współczesnym materiałom budowlanym.

Głos stowarzyszeń branżowych – wyzwania dla budownictwa

Kolejny punkt programu Trendów Budowlanych 2022 to Panel POBE zatytułowany; „Zmiany w Dyrektywie EPBD – nowe wyzwanie dla budownictwa”. Uczestnikami tego byli Bogdan Atanasiu (Komisja Europejska), Tomasz Gałązka (Ministerstwo Rozwoju i Technologii) Paweł Lachman (Prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Koordynator POBE, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej) oraz Paweł Wróbel (Gate Brussels). W trakcie tej rozmowy poruszano kwestie zmian dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), które planowane jest wprowadzenie zarówno w zakresie państw Unii Europejskiej jak i Polski, która w tym zakresie ma jeszcze wcześniejsze zobowiązania. W trakcie rozmowy poruszano kwestie skutków tych regulacji dla rynku budowlanego chociażby w kontekście wprowadzenia klas energetycznych dla budynków nowych i modernizowanych.

Prefabrykacja i budynki modułowe

W trakcie tego wydarzenia nie mogło zabraknąć tematyki związanej z prefabrykacją i budownictwem modułowym. Jest to ewidentnie coraz bardziej widoczny trend w budownictwie. 

Zaprezentowano „Rozwiązania technologiczne stosowane w prefabrykacji budynków. Przegląd oferty rynkowej i możliwości produkcyjne”. To wystąpienie stanowiło idealne wprowadzenie do debaty „Lekkie (prefabrykowane) budownictwo szkieletowe”. Dyskusja prowadzona w ramach tej części obrad dotyczyła perspektyw tej dziedziny i barier w rozwoju tych technologii w Polsce.

Wieczór branżowy i uroczysta gala „TRENDERY 2022”

Jak co roku, pierwszy dzień Trendów zwieńczyła uroczysta gala. Podczas bankietu zostały wyróżnione ważne firmy osobowości z branży energetycznej w ramach Kongresu Trendy Energetyczne 2022. Po raz pierwszy przy okazji Trendów Budowlanych przyznano nagrodę Trender. Jest to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata. Podczas tegorocznej edycji Trendów Budowlanych jako pierwszy Trendera w dziedzinie budownictwa otrzymał dr hab inż. Michał Piasecki z Instytutu Techniki Budowlanej. Nagrodzony, to wieloletni propagator idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Pomysłodawca i twórca wdrożeń w zakresie krajowego systemu i deklaracji środowiskowych EPD dla wyrobów budowlanych. Zasłużony w tworzeniu wielokryterialnego systemu oceny środowiskowej budynków. Z ramienia Trendów Energetycznych tytuł TRENDERA powędrował do Jarosława Kotyzy, z Centrum “Miękinia” WGGIOŚ AGH oraz do Joanny Maćkowiak-Pandery – prezeski Forum Energii.

Kongres Trendy Energetyczne ma już pięcioletnią historię. Dokładnie pięć lat temu organizatorzy tego wydarzenia wyróżnili firmy, które wówczas budowały markę tej inicjatywy. Wpisując się w tę tradycję przy okazji Trendów Budowlanych 2022 wręczono firmom Partnerom tytuł marki Trendów Budowlanych, który otrzymały takie firmy jak: Balex Metal, Bolix, Rockwool, Grupa Saint-Gobain, Grupa Selena oraz Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej POBE.

Drugi dzień Trendów Budowlanych 2022

Drugi dzień Trendów Budowlanych 2022 zainaugurowała prezentacja „Projektowanie modernizacji obiektów budowlanych”. Następnie przedstawione zostały grzechy polskiej termomodernizacji wskazując jakie popełniamy błędu w trakcie wykonywania termomodernizacji. Oba tematy wpisywały się w ideę wydarzenia Trendy Budowlane 2022, w ramach którego wiele zagadnień dotyczyło właśnie kwestii związanych z modernizacją starego budownictwa.

Termomodernizacja.pl pyta o termomodernizację

Kolejny ważny moment wydarzenia to „Debata portalu termomodernizacja.pl – jak modernizować efektywnie?” Do tego spotkania zostali zaproszeni: Paweł Mirowski (Pełnomocnik Prezesa RM ds. Programu „Czyste Powietrze” i Efektywności Energetycznej Budynków), Ludomir Duda (ekspert niskoemisyjnej gospodarki komunalnej), Paweł Lachman (Prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Koordynator POBE, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej). Debatę poprowadził Jarosław Guzal (termomodernizacja.pl), który swoje pytania do gości spotkania kierował w kontekście tego, co nas czeka w zakresie termomodernizacji ale i również w kontekście możliwość od strony projektowej i wykonawczej. Dyskusja dotyczyła również naszych zdolności wykonywania kompleksowej, głębokiej termomodernizacji od strony systemowej i w zakresie samego przygotowania tego typu inwestycji.

Termomodernizacja – obowiązkowy, pierwszy krok do poprawy efektywności energetycznej budynku” to kolejna prezentacja. Prawdziwym zwieńczeniem tej sesji poświęconej modernizacjom w budownictwie było wystąpienie zatytułowane „Technologia „ocieplenie na ocieplenie” czyli jak ocieplić ocieplony budynek?”

Debata o dachach, wentylacji i akustyce

W dalszej części Trendów Budowlanych 2022 zajęto się tematyką związaną z dachami, W tej części wydarzenia odbyła się debata „Dachy strome, dachy płaskie i ich rola w budownictwie zeroemisyjnym”.

Następnie przedstawione zostały współczesne rozwiązania w zakresie elewacji wentylowanej czyli przegląd tego wszystkiego czego możemy dziś wymagać od tego typu rozwiązań również z uwagi na zmiany jakie zachodzą w budownictwie.

W trakcie debaty „Najnowsze rozwiązania materiałowe stosowane w budownictwie. Dokąd zmierzają technologie stosowane w budownictwie?” goście zajęli się przeglądem obecnych trendów w tym zakresie. Rozmówcy wskazali na zmiany w postrzeganiu materiałów budowlanych, na ich cechy i nowoczesne sposoby aplikacji. 

Ostatnią sesję Trendów Budowlanych 2022 rozpoczęło wystąpienie „Rola wentylacji i akustyki w kształtowaniu komfortu i mikroklimatu w pomieszczeniach”. Następnie wystąpił Paweł Lachman (Prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Koordynator POBE, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej) prezentując „Wpływ najnowszej analizy w zakresie typowych lat meteorologicznych na kwestie związane z projektowaniem budynków”. Prawdziwym finałem dwóch dni Trendów Budowlanych była debata „Jak zapewnić sobie odpowiednią ciszę i mikroklimat w domu i biurze”? Uczestnicy debaty dokonali analizy tego wszystkiego czego możemy realnie wymagać aby móc zapewnić sobie odpowiedni mikroklimat w zakresie akustyki i wentylacji. Przy tej okazji wspominano o barierach z tym związanych.

Partnerzy Trendów Budowlanych 2022

Trendy Budowlane 2022 to ponad 10 godzin wystąpień, rozmów, debat prowadzonych na najwyższym poziomie. Tematyka omówiona w ciągu dwóch dni stanowi wiedzę o tym co się zmienia w budownictwie i jaką przyszłość tego sektora należy już dziś poważnie rozważać. Jednym z Partnerów wydarzenia było Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej POBE.

Trendy Budowlane 2022 i pierwsza edycja tego wydarzenia była bardzo udana. Dobre opinie od uczestników świadczą o tym, że jest potrzeba mówienia o tym jak się rozwija budownictwo. Grubo ponad 100 osób i blisko 700 przy swoich ekranach w dniach 15-16 listopada 2022 w odczuciu organizatora wydarzenia – wydawnictwa Globenergia, otrzymało bardzo dobrze skrojoną dawkę wiedzy o trendach w budownictwie, które w obecnych czasach podlega wielu dość znacznym przemianom.

Read More

POBE na Trendach Energetycznych 2022

Zakończyła się piąta edycja Kongresu Trendy Energetyczne która odbyła się w dniach 15-16 2022r. w Krakowie. Na najważniejszym wydarzeniu Redakcji GLOBENERGIA poruszone zostały najgorętsze tematy w branży odnawialnych źródeł energii i odbyły się spotkania na żywo z ludźmi, którzy budują podwaliny transformacji energetycznej.

PALIWA, ENERGIA, PRAWO w dobie kryzysu energetycznego

Rok 2022 upływa pod znakiem wojny na Ukrainie i spowodowanego przez nią kryzysu energetycznego. Aktualnie nie da się mówić o energetyce w oderwaniu od obecnej sytuacji geopolitycznej. Nie dziwi więc fakt, że kryzys energetyczny i sposoby jego ograniczenia stały się głównym tematem dyskusji w branży, a energetyka zagościła w mainstreamie. Tematy związane z kryzysem energetycznym nie mogły nie znaleźć się w agencie V Trendów Energetycznych.

Kryzys energetyczny – wyzwanie czy katalizator zielonej transformacji?

Podczas panelu PALIWA, ENERGIA, PRAWO w dobie kryzysu energetycznego usłyszeliśmy m.in. jak zaadaptować biznes do rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. Tą wiedzą podzielił się z nami Tomasz Gałązka z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Od Izabeli Zygmunt, przedstawicielki Komisji Europejskiej dowiedzieliśmy się także jakie zmiany w prawie musimy wdrożyć, aby na dobre pożegnać się z paliwami kopalnymi, a także jak unijne rekomendacje zmienią budynki i rynek w Polsce. Uczestnicy naszego wydarzenia dowiedzieli się od Michała Smolenia z Fundacji Instrat czy kryzys energetyczny będzie katalizatorem czy wyzwaniem dla zielonej transformacji. W kolejnej prelekcji z tego panelu Andrzej Kielar z ROCKWOOL wyjaśnił jakie znaczenie ma kompleksowa termomodernizacja budynków w kontekście cen energii i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Z kolei Paweł Lachman (PORT PC, POBE) w swojej prezentacji przedstawił wpływ nowej dyrektywy EPBD na branże. 

Polska w dobie kryzysu

Nasi rozmówcy wskazali trendy w energetyce, które ukształtowały się w dobie kryzysu energetycznego. W dwuczęściowej debacie Polska w dobie kryzysu energetycznego wzięli udział przedstawiciele świata nauki i techniki, a także przedstawiciele przemysłu. 

Uczestnicy drugiej części debaty wskazali jak kryzys wpływa na działalność biznesów dostarczających rozwiązania z zakresu OZE. Wskazali również wyzwania związane z zabezpieczeniem łańcuchów dostaw. 

Wielkoskalowa fotowoltaika uratowana?

Kolejny panel na Trendach Energetycznych 2022 należał do fotowoltaiki. Panel FOTOWOLTAIKA DZISIAJ I JUTRO – prawo, technologia, gospodarka przyciągnął uwagę zwłaszcza branży wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych. Na V Trendach Energetycznych mieliście możliwość przekonać się czy zostało oddalone widmo paraliżu, który miał być wynikiem reformy planowania. 

Uczestnicy wydarzenia – zarówno ci, którzy byli z nami w studio Trendów Energetycznych, ale także uczestnicy online – mieli okazję posłuchać zagłębić się w temacie blockchain w energetyce i tego, czy możliwa jest identyfikacja źródeł pochodzenia energii, którą zużywamy i czy będzie miało to praktyczne znaczenie.

Agrofotowoltaika – czy rolnictwo potrzebuje fotowoltaiki?

Współpraca farm fotowoltaicznych może być przełomowa pod kątem pozyskiwania gruntów zarówno pod inwestycje w elektrownie słoneczne jak i zachowywanie gruntów pod uprawy rolne. Jak się okazuje, korzyści z tego połączenia mogą wynikać nie tylko z generacji energii elektrycznej, ale także ze stwarzania lepszych warunków dla wzrostu roślin. 

Poznaliśmy wizję na temat agrofotowoltaiki z perspektywy świata nauki, a także polskiego przemysłu fotowoltaicznego. Prelegenci odpowiedzieli na pytanie czy rolnictwo potrzebuje fotowoltaiki. Zwrócono także uwagę na to jak ważna jest optymalizacja serwisowa instalacji fotowoltaicznych na gruntach uprawnych.

Decentralizacja rynku energii i sposoby jej zakupu

W ostatnim panelu pierwszego dnia Trendów Energetycznych 2022 poruszono tematykę decentralizacji rynku energii i sposobu zakupu energii. 

Pierwszy dzień Trendów Energetycznych zwieńczył ENERGETYCZNY TALK SHOW. 

Wieczór branżowy i uroczysta gala „TRENDERY 2022”

Jak co roku pierwszy dzień kongresu zwieńczyła uroczysta gala „TRENDERY 2022”. Podczas Gali V Kongresu Trendy Energetyczne zostały wyróżnione ważne osobowości z branży energetycznej. TRENDER to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata.

Kto został TRENDEREM 2022?

W tym roku tytuł TRENDERA został przyznany Joannie Maćkowiak-Panderze – polskiej ekspertce ds. energetyki i klimatu. Joanna Maćkowiak-Pandera od 2014 r. prowadzi think tank Forum Energii (wcześniej Forum Analiz Energetycznych), który wspiera niskoemisyjną modernizację sektora energetycznego w Polsce. Drugi tytuł TRENDERA 2022 został przyznany Jarosławowi Kotyzie – wiceprezesowi PORT PC, kierownikowi LAB Miękinia w AGH, innowatorowi, wizjonerowi z pasją do nauki, studentów i nowych technologii.

V Trendy Energetyczne – drugi dzień

Drugiego dnia Trendów Energetycznych kongres rozpoczął się od debaty OZE W BUDYNKACH PRZYSZŁOŚCI – SCENARIUSZE ROZWOJU BRANŻ. W debacie udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń branżowych takich jak Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV (SBF POLSKA PV), Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG), Regulatory Assistance Project (RAP) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Uczestnicy zdradzili jakie były przełomowe momenty rozwoju w ich branżach w 2022 roku, oraz wskazali co mogłoby być gwarancją rozwoju ich branż w następnych latach.

Fotowoltaika i magazynowanie energii

Drugi panel tego dnia należał do producentów komponentów systemów fotowoltaicznych i systemów z magazynami energii. Panel FOTOWOLTAIKA I MAGAZYNOWANIE ENERGII otworzyła prezentacja na temat Śladu węglowego w produktach OZE z praktycznego punktu widzenia.

Nowe typowe lata meteorologiczne i zapowiedź nowych temperatur obliczeniowych

Trendy Energetyczne to wydarzenie, na którym wyznaczane są nowe kierunki w energetyce i w branży grzewczej. Za kierunek, który bez wątpienia wpłynie na rynek urządzeń grzewczych uważa się Nowe typowe lata meteorologiczne i nowe temperatury obliczeniowe. W tej części kongresu Piotr Narowski i Paweł Lachman (PORT PC. POBE) przybliżyli ten temat uczestnikom i wskazali jak wpłyną one na branżę grzewczą. Ostatnim panelem Trendów Energetycznych 2022 był panel OGRZEWNICTWO NA MIARĘ XXI WIEKU. W tej części kongresu inicjatywę przejęli producenci nowoczesnych urządzeń grzewczych.

W ostatniej dyskusji na Trendach Energetycznych 2022 mogliśmy usłyszeć co tematach z zakresu energetyki myślą przedstawiciele portali branżowych.

Read More