Prezentujemy materiały i poradniki dotychczas wydane przez Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej.

Kalkulator POBE – koszty ogrzewania w typowych budynkach w III kwartale 2024 r.

W tym miejscu publikujemy aktualne koszty ogrzewania typowych budynków mieszkalnych.

Fot. Pixaby

W tym miejscu publikujemy aktualne koszty ogrzewania typowych budynków mieszkalnych.

Strona aktualizowana jest co kwartał (ostatnia aktualizacja 23 lipca 2024 r.).


Pobierz kalkulator POBE (jako plik .xls): TUTAJ

Rys. 1. Różnice w zużyciu energii użytkowej na ogrzewanie budynków, liczone w [kWh/rok], zależnie od ich standardu energetycznego. Założono, że powierzchnia ogrzewana wynosi 150 m2. Standard WT określa minimalne wymagania rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki − w kolejnych latach były one zaostrzane. Obecnie dla nowych budynków obowiązuje standard WT 2021. Standard EU 40 mają budynki energooszczędne, EU 25 niskoenergetyczne, a EU 15 pasywne, przy czym oznaczenie liczbowe określa wielkość zapotrzebowania na energię użytkową w budynku odpowiednio na poziomie: 40, 25 i 15 kWh/m2 rocznie

Rys. 2. Przykładowy roczny koszt ogrzewania istniejącego budynku jednorodzinnego o pow. ogrzewanej 150 m2, poddanego termomodernizacji do standardu WT 2017 (EU 80 kWh/(m2 · rok)), wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii i paliw w III kw. 2024 r.

Rys. 3. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku jednorodzinnego o pow. ogrzewanej 150 m2, zrealizowanego w standardzie aktualnych warunków technicznych WT 2021 (EU = 55 kWh/(m2 · rok)), wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w III kw. 2024 r.

Rys. 4. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku jednorodzinnego o pow. ogrzewanej 150 m2, zrealizowanego w standardzie programu „Moje Ciepło” (EU = 40 kWh/(m2 · rok)), wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w III kwartale 2024 r.

Rys. 5. Przykładowy koszt zaopatrzenia budynku w ciepło przy wykorzystaniu różnych urządzeń grzewczych – uwzględniono udział wydatków na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz na ogrzewanie budynku


Aktualizacja 2024: Poradnik: Pakiet “fit for 55%” – najważniejsze zmiany dla sektora budownictwa

Oddajemy w Państwa ręce kolejny z serii poradników POBE poświęconych polityce energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej w odniesieniu do budownictwa. W publikacjach tych wskazujemy, jak nowe regulacje i perspektywy będą kształtować warunki rynkowe dla technologii wykorzystywanych w budynkach, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku. Tym razem skoncentrujemy się na najważniejszych dla branży budynkowej zmianach zaproponowanych przez Komisję Europejską w ramach tzw. pakietu „fit for 55%”.
Pakiet ten, przedstawiony 14 lipca 2021 r., zawiera kilkanaście projektów rozporządzeń i znowelizowanych dyrektyw. To one mają zapewnić realizację do 2030 r. nowego, zwiększonego do 55%, celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. I to one, niewątpliwie, w istotny sposób wpłyną na transformację energetyczną w Polsce.
Jeśli chodzi o zasadnicze zmiany odnoszące się do sektora budynków zawarte we wspomnianym pakiecie, warto je analizować jako spójną całość, tak jak przyjęła to Komisja Europejska w ramach jednego pakietu. Przyjrzymy się zatem kolejno proponowanym zmianom w dyrektywach: o odnawialnych źródłach energii (RED II), o efektywności energetycznej (EED), o systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz o opodatkowaniu produktów energetycznych i energii elektrycznej, a także wybranym, nowym rozporządzeniom.
Zapraszamy do lektury poradnika i przeglądu najważniejszych dla branży budynków propozycji zmian zawartych w pakiecie „fit for 55”. 

Aktualizacja 2024. Link do pobrania: TUTAJ

Poprzednia wersja poradnika do pobrania: TUTAJ


Aktualizacja 2024: Poradnik: Taksonomia zrównoważonego finansowania – jak wpłynie na produkcję i stosowanie urządzeń w sektorze budynków?

Taksonomia to nowe „narzędzie” wspierające realizację założeń „Europejskiego Zielonego Ładu” i zapewne – nowe pojęcie dla wielu osób związanych zawodowo z sektorem technologii stosowanych w budynkach. Nasz poradnik został zatem pomyślany jako swoisty miniprzewodnik po taksonomii. Znajdą w nim Państwo m.in. jej zasadnicze cele i kryteria w interesującym nas obszarze, wraz z przykładami oceny inwestycji oraz interpretacji zapisów.

Aktualizacja 2024. Link do pobrania: TUTAJ

Poprzednia wersja poradnika do pobrania: TUTAJ


Aktualizacja 2024: Poradnik: Boom dla „zielonych” i cyfrowych technologii w budownictwie – nowe cele polityki klimatycznej UE do 2030 r.

Trwający w Polsce boom w fotowoltaice przeciera szlaki dla innych zielonych technologii. Wkrótce w podobnej sytuacji będzie cała szeroko rozumiana branża technologii zwiększających efektywność energetyczną oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim: branża termomodernizacji, pomp ciepła, nowoczesnych rozwiązań wentylacyjnych, magazynowania energii elektrycznej i ciepła, cyfryzacji pozwalającej bardziej racjonalnie zarządzać konsumpcją prądu i ciepła w budynkach.
Działać będą podobne czynniki jak w przypadku fotowoltaiki, dodatkowo wzmocnione o nowe warunki wydatkowania unijnych funduszy oraz prawo wprowadzające „Europejski Zielony Ład”, którego celem jest dekarbonizacja i promocja OZE oraz efektywności energetycznej.

Przedstawiona w niniejszym poradniku analiza wskazuje na szybki boom „zielonych” i cyfrowych technologii w zakresie zaopatrzenia i zużycia energii w budynkach.
Dla branży budynkowej oznacza to szereg nowych możliwości. Warunkiem ich pełnego wykorzystania będzie jednak dobre przygotowanie się do nieuchronnych i bardzo bliskich już zmian – m.in. poprzez edukację i szkolenia, dostosowanie rynku wykonawczego i projektowego oraz dopasowanie strategii produkcji i sprzedaży do potrzeb zmieniającego się popytu.

Aktualizacja 2024. Link do pobrania: TUTAJ

Poprzednia wersja poradnika do pobrania: TUTAJ


Poradnik: Pakiet REPowerEU – przyspieszenie transformacji energetycznej budynków jako odpowiedź UE na wojnę Rosji na Ukrainie

Ogłoszony 18 maja 2022 r. pakiet REPowerEU, będący odpowiedzią Unii Europejskiej na wojnę Rosji w Ukrainie, oprócz postawienia na rozwój energii z OZE i wzrost efektywności energetycznej, dobitnie wskazuje na konieczność przyspieszenia tempa transformacji energetycznej sektora budynków. Jak podkreśla Komisja Europejska, w obliczu obecnej sytuacji wdrażanie technologii związanych z efektywnością energetyczną oraz pozwalających odchodzić od paliw kopalnych jest kluczem do bezpieczeństwa energetycznego państw UE.
Transformacja energetyczna sektora budynków odgrywa zasadniczą rolę w „Europejskim Zielonym Ładzie”. Konieczność przyspieszenia planowanych w tym zakresie działań to główny wniosek wynikający z pakietu REPowerEU. Jest to niezbędne, by zmniejszyć niedobory gazu i ropy w przypadku zakłócenia dostaw surowców z Rosji oraz by stabilizować rynki energii. Komisja wskazuje, iż w perspektywie średnio- i długoterminowej oszczędność energii pozwoli skuteczniej reagować na nagłe wzrosty cen i braki surowców.
Niniejszy poradnik ma na celu pokazać szczegóły aktualnych propozycji działań, które będą miały niebagatelny wpływ na tempo transformacji sektora budynków w Polsce oraz w innych państwach UE. Pakiet REPowerEU jest swoistym drogowskazem zmian regulacyjnych, jakich mogą się spodziewać producenci technologii istotnych dla sektora budynków. Proponowane zmiany dotyczą szeregu unijnych legislacji, które po przyjęciu będą musiały być wdrażane przez państwa członkowskie, a także rekomendacji działań na poziomie krajowym. Szczegóły nie są jeszcze przesądzone. Jednak uwzględniając trwające prace instytucji UE i informacje płynące z Rady oraz Parlamentu Europejskiego, zakładamy, że w dalszych pracach legislacyjnych propozycje Komisji Europejskiej zostaną zaakceptowane w takiej formie, która nie zmieni kierunku transformacji budynków opartej o efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i odchodzenie od paliw kopalnych. Tym bardziej, że wiele państw członkowskich już je wdraża lub zapowiedziało takie działania w ramach swoich polityk krajowych. Dodatkowo są one spójne z zasadami finansowania inwestycji ze środków unijnych – głównie Krajowego Planu Odbudowy, który w dużej mierze będzie współfinansował inwestycje związane z „zieloną” gospodarką, priorytetowo traktując modernizację sektora budynków. Efektywność energetyczna i dekarbonizacja budynków mieszkalnych oraz komercyjnych będą mieć jeszcze większe znaczenie.
W gąszczu zmian, jakich się spodziewamy, łatwo się zagubić, tym bardziej – wobec sprzecznych sygnałów, które pojawiają się w krajowej debacie publicznej na temat przyszłości transformacji energetycznej oraz sektora budynków. Dlatego zadaniem naszego poradnika jest zarówno rzetelne przedstawienie tego, co zmienia się na poziomie UE, jak też pokazanie konsekwencji tych procesów dla krajowych przepisów prawnych oraz zasad finansowania inwestycji np. w ramach takich programów jak: „Czyste powietrze”, „Moje Ciepło” czy „Ciepłe Mieszkanie”.
Warto podkreślić, iż kierunek i tempo transformacji sektora budynków wskazane w REPowerEU mają również swoje odzwierciedlenie w zaleceniach Rady dotyczących koniecznych reform, które publikowane są regularnie i zarazem indywidualnie dla każdego z państw UE, w tym dla Polski, w ramach tzw. semestru europejskiego.
Zapraszamy do pobrania poradnika.

Link do pobrania: TUTAJ


Poradnik: Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych

Spełnienie wymagań WT 2021 pozwoli uzyskać w przyszłości budynki niemal zeroenergetyczne. Jednak wymogi te – szczególnie dotyczące EP – stanowią duże wyzwanie dla współczesnego budownictwa, gdyż konieczne jest działanie wieloaspektowe. Co więcej, dla spełnienia wymagań WT 2021
niezbędne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Specjalnie dla architektów, projektantów i inwestorów powstał poradnik: Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych.

Link do pobrania: TUTAJ

Guidebook – Requirements of Technical Building Code 2021 in Poland (English version)

The fulfilment of the Technical Building Code 2021 (TC 2021) in Poland will make it possible to achieve buildings with nearly zero energy consumption. However, these requirements – especially regarding maximum primary energy EP – are a major challenge for modern construction, as action is required in many aspects. Moreover, to meet the requirements of the Technical Conditions for Construction 2021 in Poland, it is necessary to use renewable energy sources.
Download the POBE guide (English version) How to meet the requirements to be met by buildings from 2021 in Poland: HERE


Poradnik inwestora: Ulga termomodernizacyjna

„Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna” to obecnie niezbędnik każdego właściciela domu jednorodzinnego. Opracowanie powstało z inicjatywy Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, oraz Polskim Alarmem Smogowym.
W przystępny i praktyczny sposób przedstawia ono najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje o wprowadzonej na początku tego roku uldze termomodernizacyjnej, a także możliwe korzyści z inwestowania w poprawę efektywności energetycznej własnego domu. 

Link do pobrania: TUTAJ


Poradnik „Dom bez Rachunków”

Poradnik „Dom bez Rachunków” został wydany w ramach kampanii społecznej /dombezrachunkow.com/.
Zadaniem niniejszego poradnika jest pomoc projektantom, architektom i instalatorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła i ciepłej wody w domach jedno lub dwurodzinnych. Poradnik traktuje o systemach grzewczych z pompą ciepła z funkcjami ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz pompom ciepła służącym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp współpracującą z siecią energetyczną (on-grid) i funkcjonującą w ramach systemu opustu.

Link do pobrania: TUTAJ