Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób zawodowo związanych z branżą wentylacyjną: dostawców, projektantów, wykonawców oraz niezależnych ekspertów.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie skutecznych sposobów wentylowania w budownictwie oraz wspieranie rozwoju branży.

Celem Stowarzyszenia jest również szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej.

Cele statutowe realizujemy poprzez różnorodne działania prowadzone w trzech zasadniczych kierunkach:

• edukacja i popularyzacja – staramy się zainteresować potencjalnych odbiorców zagadnieniami poprawnej wentylacji, zapewniając dostęp do niezbędnych informacji o możliwych rozwiązaniach technicznych, a poprzez to stymulować rozwój rynku i zwiększać zapotrzebowania na technologie wentylacyjne,

• przepisy, standardy, wiedza techniczna – prowadzimy monitoring i analizy obowiązujących dokumentów oraz pracujemy nad projektami ich zmian; uczestniczymy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; współpracujemy z urzędami i instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa w zakresie wentylacji, konsultując projekty zmian.

Więcej na www.wentylacja.org.pl

NAGRODY BRANŻOWE

NAGRODA PASCAL – przyznawana przez Stowarzyszenie dla wiodących biur projektów realizujących instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia budynków, za zrealizowane projekty. Ideą Nagrody PASCAL jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową. Ideą Nagród PASCAL jest również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane. Laureatów wyłania powołana przez Stowarzyszenie Kapituła, która ocenia walory koncepcji projektowych, w szczególności rozwiązania wpływające na racjonalne użytkowanie energii i komfort użytkowania budynków.

Więcej na www.nagrodapascal.pl

Nagroda DELTA – przyznawana przez Stowarzyszenie najbardziej dynamicznym i skutecznym biznesowo firmom, będącym synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej branży. Ideą nagrody DELTA jest nagrodzenie dynamiki zmiany obrotów firm. Stowarzyszenie nie przyznaje nagród największym, ale tym, którzy sukcesywnie dbają o rozwój i konsekwentnie realizują swoje cele, bez względu na koniunkturę.

Więcej na www.nagrodadelta.pl

Magazyn CYRKULACJE

Stowarzyszenie jest wydawcą czasopisma dla branży wentylacyjnej Cyrkulacje, które porusza zagadnienia rynkowe i techniczne, a także promuje działania Stowarzyszenia oraz jego Członków.

CYRKULACJE są drukowane w nakładzie 6000 egzemplarzy. Rozsyłane bezpłatnie trafiają do specjalistów branżowych. Mają zasięg ogólnopolski. Można w nich znaleźć zawsze sprawdzone i rzetelne informacje. Na łamach pisma poruszany jest bardzo szeroki zakres zagadnień, opisywanych klarownym językiem. Artykuły są pisane przez osoby znane i poważane w branży.

Więcej na www.cyrkulacje.pl

Targi FORUM WENTYACJA – SALON KLIMATYZACJA

Stowarzyszenie jest pomysłodawcą i organizatorem największych w Polsce Targów Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FORUM WENTYACJA – SALON KLIMATYZACJA. Targi odbywają się od 2003 roku gromadząc liczne grono wystawców i wielotysięczną grupę uczestników. Targom towarzyszy dwudniowy cykl seminariów szkoleniowych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów zapraszanych przez Stowarzyszenie.

Więcej na www.forumwentylacja.pl

EVIA

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Wentylacyjnego (EVIA) z siedzibą w Brukseli. Misją EVIA jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców branży wentylacyjnej przed decydentami.

EVIA promuje w Europie wydajne energetycznie urządzenia wentylacyjne, które pozytywnie wpływają na zdrowie i poczucie komfortu.