POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH reprezentuje grupę 3.200-tu techników, inżynierów i naukowców działających w zakresie inżynierii środowiska.

PZITS jest najstarszą (założoną w 1919 r.), niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną
w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego
i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.

Misją Zrzeszenia jest na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia oraz stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

CZŁONKAMI ZRZESZENIA są inżynierowie i technicy z branży inżynierii środowiska oraz branż pokrewnych: projektanci oraz asystenci projektantów, osoby związane z wykonawstwem (kierownicy budowy, kierownicy robót, inżynierowie budowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego), naukowcy, rzeczoznawcy, studenci, pracownicy gestorów sieci oraz urzędnicy państwowi.

Więcej informacji – www.pzits.pl