POBE krytyczne wobec projektu Polityki Energetycznej Polski 2040

Porozumienie organizacji branżowych krytyczne wobec projektu Polityki Energetycznej Polski 2040

Zdaniem siedmiu organizacji  skupionych wokół efektywności energetycznej w budynkach (GSCOWIA PZITS, SGGiK, Stowarzyszeń SEDG, SBF, SPW, PORTPC, SPIUG), oraz współpracującej kancelarii prawnej SOLIVAN, zaproponowany przez Ministerstwo Energii projekt Polityki Energetycznej Polski 2040 wymaga istotnych korekt i uzupełnień w wielu kwestiach.

Zdaniem niżej podpisanych organizacji celem polityki energetycznej państwa powinny być bezpieczeństwo i niezależność energetyczna, przy zapewnieniu jak najszybszej poprawy jakości życia i poziomu zdrowia społeczeństwa, zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko oraz znacznym zwiększeniu udziału OZE i poprawy efektywności energetycznej w pozostałych sektorach.

Główne uwagi organizacji do projektu:

  • W projekcie polityki energetycznej jest niedostatecznie uwzględniona, a wielu obszarach wręcz pominięta, kwestia efektywności energetycznej i udział energii odnawialnej w polskich budynkach. Aspekt ten jest kluczowym zagadnieniem w planowaniu przyszłej polityki energetycznej Polski, jak również w kontekście walki z niską emisją.
  • W przedstawionym projekcie brakuje uwzględnienia i wsparcia budownictwa w zakresie wdrażania realizacji budynków blisko zeroenergetycznych.
  • Nie uwzględniona jest również ścieżka całkowitego odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach do roku 2050, założona w znowelizowanej dyrektywie efektywności energetycznej budynków (EPBD) oraz z uwagi na coraz trudniejszą dostępność węgla w Polsce.
  • Praktycznie pominięta jest kwestia wymogu udziału OZE w nowych i istniejących budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.
  • Pominięto również rolę energetyki rozproszonej, jako ważnego elementu dla przyszłego rozwoju zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło w Polsce. Należy wprowadzać programy wspierające rozwój obywatelskiej energetyki rozproszonej oraz uzyskiwaniu OZE w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym
  • Należy większą wagę położyć na wsparcie polskich ośrodków badawczych i poszukiwaniu nowych, innowacyjnych technologii (np.: w zakresie magazynowania lub przetwarzania energii uzyskiwanej z OZE).

Zdaniem niżej podpisanych organizacji branżowych istnieje potrzeba uwzględnienia sugestii zawartych w opracowaniu światowej organizacji IRENA i Komisji Europejskiej REMap 2030 oraz znacznego zwiększenia udziału energii odnawialnej we wszystkich sektorach produkcji i zużycia energii (28% całej zużywanej energii), zarówno w produkcji energii elektrycznej (38%), w budynkach (37%),  jak i w przemyśle (28%) oraz transporcie (13%). Kwestie te są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego obywateli oraz rozwoju gospodarki, a także ze względu na poprawę jakości powietrza, co jest obecnie priorytetem programu „Czyste Powietrze”. Zwracamy szczególną uwagę na fakt spełnienia wymogów nowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zobowiązuje Polskę do stworzenia krajowego modelu działania odpowiadającego w efektywny sposób na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także pozytywnie stymulującego rozwój gospodarczy Polski.

Jednocześnie organizacje skupione w porozumieniu wyrażają gotowość do współpracy w zakresie kształtu zmian na rzecz efektywności energetycznej budynków, przy opracowywaniu kolejnej wersji projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 i w szerokich konsultacjach krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030.

Read More